เงื่อนไขการเช่า

ติดต่อเช่ารถ 063-302-3366
ID Line weeristhailand

คุณสมบัติของผู้มาติดต่อทำการเช่ารถ

1. มีอายุ 21 ปีขึ้นไป

2. มีใบขับขี่ในประเทศ หรือใบขับขี่สากล

3. มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง

เงื่อนไขการเช่า

1. วีริศไทยแลนด์ เป็น “ผู้ให้เช่า” รถตามที่ระบุในสัญญาเช่าแก่ผู้เช่า

2. ราคาเช่ายังไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง ผู้เช่าต้องส่งคืนรถเช่าพร้อมน้ำมันเท่ากับที่ได้รับไปในวันที่ส่งมอบรถ มิเช่นนั้นผู้ให้เช่าจะคิดค่าน้ำมันที่พร่องไปขีดละ 200 บาท และมีค่าบริการในการเติมน้ำมัน 200 บาท (ยกเว้น รถยนต์เครื่อง 1,600 ซีซีหรือมากกว่า คิดขีดละ 400 บาท)

3. ราคาเช่าเป็นราคาที่ แถมฟรี ประกันภัยรถยนต์ (ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถเช่า 100,000 บาท, ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 1,000,000 บาท) โดยผู้เช่าต้องวางมัดจำค่าประกันความเสียหายเป็นเงิน 3,000 บาท

3.1 ในกรณีไม่เกิดความเสียหายหรือผู้เช่าเป็นฝ่ายถูกในอุบัติเหตุ ผู้เช่าจะได้รับเงินมัดจำคืนในวันคืนรถ

3.2 ในกรณีเกิดความเสียหายที่ผู้เช่าเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณี ผู้เช่ามีความรับผิดชอบต่อความเสียหายเบื้องต้นสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท/อุบัติเหตุ 1 ครั้ง ยกเว้น กรณีเกิดความเสียหายหนักจนเกินกว่าความคุ้มครองที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยหรือสูญหาย ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหาย ส่วนที่เกินความคุ้มครองนั้น

3.3 ในกรณีเกิดอุบัติเหตุขณะผู้เช่าเมาสุรา/ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ผู้เช่าต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

4. หากเกิดอุบัติเหตุ ผู้เช่าต้องแจ้งชิ้นส่วนที่เสียหายให้พนักงานเคลมบันทึกในใบเคลมให้ครบทุกชิ้น หากแจ้งไม่ครบผู้เช่าต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย ในชิ้นส่วนที่ไม่ได้แจ้งในใบเคลม

5. ห้ามสูบบุหรี่ในรถเช่า หากฝ่าฝืนปรับเป็นเงิน 1,000 บาท

6. ผู้เช่ามีความรับผิดชอบต่อความสะอาดของรถเช่า หาก “ภายใน” รถเช่าสกปรกเกินกว่าการใช้งานปกติ มีค่าปรับดังนี้
6.1 มีคราบฝังแน่น เช่น คราบซอส, คราบกาแฟ เป็นต้น หรือคราบที่ต้องทำความสะอาดโดยการนำเบาะ/พรม/เพดาน ฯลฯ ออกมาซัก ปรับ 2,000 บาท (ไม่นับเศษดิน/ทราย/หิน/ฝุ่น ที่เหยียบติดขึ้นรถมาบริเวณพรม)

7. หากผู้เช่าคืนรถเช่าก่อนกำหนดคืนรถ "ผู้ให้เช่า" ไม่มีนโยบายคืนเงินส่วนต่างค่าเช่าคืนแก่ผู้เช่า

8. "ผู้ให้เช่า" จะติดต่อผู้เช่าก่อนวันครบกำหนดคืนรถ 1 วัน เพื่อยืนยันการคืนรถ หากผู้เช่าแจ้งขอต่อสัญญาเช่า ผู้เช่าต้องชำระค่าเช่าภายใน 23.59น.ของวันก่อนครบกำหนดคืนรถ หากไม่ได้ชำระเงินภายในเวลาดังกล่าวจะถือว่าผู้เช่าไม่ต่อสัญญาเช่า "ผู้ให้เช่า" จะดำเนินการรับรถคืนตามกำหนดเดิมหรือภายหลังตามที่ผู้ให้เช่าสะดวก โดยผู้เช่าต้องรับผิดชอบจ่ายค่าปรับ(ถ้ามี)ดังนี้ 1.ค่าเช่าที่ค้างชำระโดยคิดจากจำนวนวันตั้งแต่วันที่สิ้นสุดสัญญาเช่าถึงวันที่ "ผู้ให้เช่า" ได้รับรถคืน 2.ค่าชำระเงินล่าช้า 1,000บาท/วัน 3.ค่าเดินทางในการรับรถคืน 4.ในกรณีที่ "ผู้ให้เช่า" ไม่สามารถติดต่อผู้เช่าได้ หรือผู้เช่าไม่ให้ความร่วมมือในการคืนรถ "ผู้ให้เช่า" มีสิทธิ์ดำเนินการติดตามรถคืนโดยไม่รับผิดชอบต่อสิ่งของต่างๆ ของผู้เช่าที่อยู่ภายในรถเช่า และมีค่าตามรถคืน ตั้งแต่ 3,000 บาทเป็นต้นไป

9. หากผู้เช่าคืนรถช้ากว่ากำหนด 1 – 3 ชม.คิดค่าเช่าครึ่งวัน, เกิน 3 ชม.ขึ้นไปคิดค่าเช่า 1 วัน ทั้งนี้หากเวลาที่ผู้เช่ารับ/คืนรถ เป็นเวลาที่ทำให้เจ้าหน้าที่ส่งรถกลับถึงออฟฟิศเกิน 17.30น. (คำนวณเวลาจาก google map) จะมีค่าล่วงเวลาเพิ่มเติม80บาท/ชม.

10. ห้ามสับเปลี่ยนหรือขโมยชิ้นส่วนของรถเช่าโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง "ผู้ให้เช่า" มีสิทธิ์ปรับเงิน 10 เท่าของราคาชิ้นส่วนนั้นๆ

11. ห้ามผู้เช่านำรถเช่าไปใช้ทำในสิ่งผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบต่อทุกการกระทำของรถ ตลอดระยะเวลาที่ระบุในสัญญาเช่า

12. ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าปรับตามใบสั่งและการกระทำผิดกฎจราจรทุกข้อที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาเช่า โดยผู้เช่ามีหน้าที่ชำระค่าปรับตามใบสั่งไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจาก "ผู้ให้เช่า"

13. ไม่อนุญาตให้นำรถเช่าไปใช้ในทางพาณิชย์ ให้เช่าต่อ หรือใช้ในการแข่งขัน หากพบว่ามีการนำรถไปใช้ในทางดังกล่าวข้างต้น ผู้เช่าจะต้องเสียค่าปรับเป็นเงิน 10 เท่าของค่าเช่าทั้งหมด และผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบกับความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับรถเช่า

14. ในกรณีผู้เช่าจอดหรือขับผ่านจุดน้ำท่วมจนน้ำเข้าตัวรถ "ผู้ใหเช่า" มีสิทธิ์ปรับค่าทำความสะอาดพรมและภายในรถ 3,000 บาท และในกรณีน้ำเข้าเครื่องยนต์จนเครื่องยนต์เสียหาย ผู้เช่าต้องชดใช้ค่าเสียหายตามจริงตามการประเมินของศูนย์ซ่อมมาตรฐาน

15. ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับทุกอย่าง ต้องถูกระบุในสัญญาเช่า/ใบยืนยันคืนรถ (เพื่อป้องกันการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสม) หากพนักงานเรียกเก็บค่าใช้จ่าย/ค่าปรับใดๆโดยไม่ระบุในสัญญาเช่า/ใบยืนยันคืนรถ หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือต้องการร้องเรียนบริการ โปรดติดต่อ 063 302 3366


05 มิถุนายน 2560

ผู้ชม 2474 ครั้ง

Engine by shopup.com