เอกสารในการเช่า สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลหรือบริษัท

ติดต่อเช่ารถ 063-302-3366
ID Line weeristhailand

กรณีบุคคลธรรมดา

1. สําเนาทะเบียนบ้าน (ผู้เช่าต้องเป็นเจ้าบ้าน / มีบุคคลคํ้าประกันเป็นเจ้าบ้าน)

2. สําเนาบัตรประชาชน

3. สําเนาใบขับขี่

4. สําเนาบัตรข้าราชการ / บัตรพนักงาน / นามบัตร (ในกรณีใช้บัตรของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ของผู้เช่า         บุคคลนั้นจำเป็นต้องมีนามสกุลเดียวกับผู้เช่า)

 

กรณีนิติบุคคล

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ฉบับล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน

2. สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)

3. สำเนาแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เดือนล่าสุด 1 เดือน

4. หนังสือมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้ (กรณีกรรมการไม่ได้มารับรถยนต์เอง)

5. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้

6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมเอกสารตัวจริง

7. สำเนาใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมเอกสารตัวจริง


02 มิถุนายน 2560

ผู้ชม 2113 ครั้ง

Engine by shopup.com